10 Långåsröret

under Hejdestenar / Häradsstenar i Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

OBS!  Koordinaterna för Långåsröret är Mycket osäkra. Ingen har lyckats återfinna detta femstenarör. Någon krönt sten har aldrig funnits här, bara ett femstenarör. När den så kallade Norrskogen, som ligger söder om linjen Broholm-Pinnabäcksröret,  skiftades 1804 eftersöktes Långåsröret och följande står i skiftesakten: ”ifrån Pinnahemsbäcksröret, fem stenar med en huggen häll, ………. förbi Gravsjön till ett femstenarör nedsatt ett stycke ovan torpet Orrabacken på en ås, kallat Långåsröret, vilket visar vidare ett dito kompasstreck till Broholmsbro, därest ett fem stena rör med en huggen häll finnes nedsatt. Utav dessa förmente trenne märken är nu allenast tvänne med Pinnahemsbäcks- och Broholmsrören nu befintliga, men det tredje , Långåsröret är kommit i sådan förgänglighet, att ingen vet varest det är beläget, eller därom kan lämna någon upplysning, icke dess mindre har rågången för några år tillbaka blivet uppgången och uthuggen, dock varken efter Långåsröret eller i någon rät lina emellan de tvänne andra rören, utan formerar den samma i ett knä mot allmänningen vid Hvistahushage?? , ehuru något rör där ej är att finna. I anseende …….”.