Gården Strömbäck

under Fjällböls rote

Skogvaktarboställe.

Fastigheten bildades vid en lantmäteriförrättning år 1781 efter att sökanden ”Fendricken Wälädle Herr Adam Seth genom Resolution fått tillstånd att på Krono Allmänningen Hökensåhs, upodla ett Nyhemman, Strömbäck kallad”.