Backstugan Bruks Stugan

under Svenshult i Gölhults rote

Bruksstugan byggdes troligen i samband med uppförandet av masugnen år 1743 och användes i första hand som en dräng- och pigstuga för Bruket. Under vissa tider inhystes även personer från socknen i Stugan och de blev då skrivna här. Backstugan är inte upptagen i kyrkoböckerna efter år 1847, men användes förmodligen som bostad för pigor och drängar på Sätersfors fram till slutet av 1800-talet. Backstugan finns med på Laga skifteskartan från år 1833-34 och på Häradsekonomiska kartan år 1877.