Gården Hejdestenar / Häradsstenar

under Hökens Åhs Allmenning 1690s rote

I samband med reduktionen under slutet av 1600-talet, tillsatte kung Karl XI ett antal skogskommissioner, vars uppdrag var att reda ut gränser och ägoförhållanden. Syftet med dessa kommissioner var främst att skattelägga och dra in mark till kronan för att säkra råvara till träkol som användes i den starkt växande bruksnäringen.

För ”Hökens Åhs Allmenning” blev resultatet att man bestämde den norra gränsen från Nykyrke vid Vättern över Kopparhult, Klockarehemmet, Rännesten, Stora Väthult, Betebron, Råhall och till Madängs by vid Tidan. Den västra gränsen följde ån Tidan från Madängs by till Broholm vid sjön Stråkens norra gräns. Södra gränsen gick från Broholm via Gravsjö till Pinnabäcken. Därifrån till Baremosse, förbi Vitared och ned till Svedån. Sedan följer gränsen Svedån ned till Vätterstranden och med Vättern som gräns upp till Nykyrke.

Gränsmarkeringarna utgjordes av ett ”femstenarör” samt oftast av en separat krönt sten. Överst på stenen var hugget tre stycken kronor. Därunder texten ”Hökens Åhs Allmenning” och årtalet 1690. Stenarna är av kalksten av varierande kvalitet. En del är mycket väl bibehållna med texten väl synlig, medan andra har illa tålt tidens tand.

(Mycket information, text och inte minst inspiration är hämtad från en skrift gjord av Arvid Gustafsson, vilken tillsammans med Bertil Borg och bröderna Gustafsson i Kopparhult besökte och dokumenterade flertalet av gränsmarkeringarna omkring år 1975. En som idag kan allt om allmänningen är Arne Axelsson i Tidaholm, vilken tacksamt guidat oss till några av gränsstenarna samt bidragit med värdefull information).