Torpet Sågaretorpet

under Sved i Baskarps rote

Finns markerad på 1859 års karta över laga Skifte.